Wat mag je verwachten van circulaire bouw?

De kans is vrij groot dat je ooit al eens hebt gehoord van circulair bouwen. Bij circulaire bouw wordt er een duurzame manier van bouwen toegepast waarbij de principes van circulariteit worden gehanteerd. Een gebouw kan worden bestempeld als circulair wanneer erin wordt geslaagd om de voorraden in een gesloten kringloop te houden. Dit voor alle duidelijkheid zonder dat er sprake is van schadelijke emissies naar niet alleen de lucht en het water, maar ook de bodem.

Wat zijn de kenmerken van circulariteit?

Bij circulariteit wordt ervan uitgegaan dat de producten van vandaag de grondstoffen zijn voor later. Wanneer de producten zijn gebruikt kunnen ze vervolgens gedemonteerd worden waarna de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt.

Bij circulariteit wordt er dus uitgegaan van een wereld zonder afval. Dit staat lijnrecht tegenover de huidige benadering waarbij er telkens nieuwe producten dienen te worden gekocht. Dit omdat oude producten na gebruik worden weggegooid. Voor deze wegwerp- en vervangcultuur geldt dat dit logischerwijs een enorme impact heeft op onze planeet.

Voor circulariteit waaronder ook het toepassen van circulaire bouw geldt dat het geen doel op zich is, maar eerder een strategie om twee cruciale, internationale beleidsdoelen te kunnen behalen. Het gaat hierbij dan concreet om:

  1. De uitputting van grondstoffen tegengaan;
  2. De klimaatverandering binnen de perken houden;

Voor Nederland geldt dat ons land zich als doelstelling heeft gesteld om tegen het jaar 2050 circulair te zijn. Om dat te kunnen behalen zullen er nog behoorlijke inspanningen geleverd moeten worden. In het bijzonder voor de bouw geldt dat de sector wordt bestempeld als een zeer belangrijk transitiedomein op weg naar niet alleen een circulaire, maar ook een CO2-neutrale economie in 2050.

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen op vlak van circulaire bouw?

Ondertussen werd er een programma uitgewerkt genaamd ‘Nederland Circulair in 2050’. Binnen dit programma voor de bouwsector werd een set van strategische doelstellingen uitgewerkt. Hieronder vallen de onderstaande vier punten:

  1. Voor de GWW en de woning- evenals de utiliteitsbouw wordt voornamelijk gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen;
  2. Er vindt een optimalisatie plaats van het materiaalgebruik over de volledige levensduur van het bouwwerk;
  3. Er vindt een zo groot mogelijke reductie plaats van de CO2-emissies binnen de bouw;
  4. De bouw wordt een innovatie(re) sector die proactief zal inspelen op de veranderingen in de samenleving;

De doelstellingen die voorop zijn gesteld met betrekking tot circulaire bouw gelden niet uitsluitend voor nieuwbouw. De aandacht wordt bijvoorbeeld ook gevestigd op circulair slopen evenals op circulair renoveren en circulair verbouwen.

Wat is het materialenpaspoort?

Nu de nadruk steeds meer komt te liggen op circulaire bouw wordt er ook (opnieuw) veel vaker gesproken over de invoering van een zogenaamd materialenpaspoort. Voor dit document geldt dat dit inzichtelijk maakt van welke materialen er gebruik wordt gemaakt. Ook de manier waarop de materialen zijn verwerkt wordt op deze manier duidelijk. Bij een mogelijke sloop wordt het met dit document een flink stuk eenvoudiger gemaakt om te demonteren en materialen terug te winnen. Het gevolg hiervan is dat de materialen bij een ander circulair bouwwerk opnieuw ingezet zullen kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *